Statūti

1.Biedrības nosaukums

1.1​.Biedrības nosaukums ir “Latvijas Kinematogrāfistu savienība”, nosaukums saīsinājumā - LKS, nosaukuma tulkojums angļu valodā „The Latvian Filmmakers’ Union”.

2. Vispārīgi noteikumi.

2.1. Latvijas Kinematogrāfistu savienība, turpmāk tekstā Biedrība, ir brīvprātīga, profesionāla radoša organizācija, kas apvieno fiziskās personas – dažādu profesiju kinematogrāfistus. Savā darbībā Biedrība ievēro Latvijas Republikas likumus, spēkā esošos normatīvos aktus un šos statūtus.
2.2. Biedrība ir 1962. gadā dibinātās sabiedriskās organizācijas “Latvijas Kinematogrāfistu savienība” un 1993. gada 16. jūlijā Latvijas republikā reģistrētās sabiedriskās organizācijas “Latvijas Kinematogrāfistu savienība” darbības turpinātāja, tiesību, saistību un mantas pārņēmēja.

3. Biedrības mērķi

3.1. Biedrības darbības galvenais mērķis ir apvienot tās biedrus Latvijas filmu nozares attīstības, valsts audiovizuālās vēstures veidošanas un kultūras mantojuma saglabāšanas un pieejamības veicināšanai Latvijas valsts un visas sabiedrības interesēs. Veidot saites ar Latvijas un ārvalstu sabiedrību informēšanas, izglītošanas, Latvijas filmu mākslas veidošanas, popularizēšanas un pieejamības nolūkā. Aizstāvēt radošo brīvību, ​apvienot LKS biedrus viņu radošo, profesionālo, ekonomisko un sociālo interešu pārstāvniecībai un aizsardzībai.​
3.1.1​. LKS mērķiem nav peļņas gūšanas nolūka un rakstura.
3.2. Biedrības galvenā mērķa īstenošanu nodrošina tās radošā, organizatoriskā un saimnieciskā darbība. To veicot, Biedrība :
3.2.1.​sadarbībā ar valsts institūcijām, citām profesionālām radošajām organizācijām, to apvienībām un biedrībām, piedalās kinematogrāfijai un citiem kultūras procesiem būtisku likumprojektu izstrādāšanā un iesniegšanā valdības institūcijās.
3.2.2. veido sakarus ar radniecīgām Latvijas un citu valstu vai starptautiskām organizācijām, pārstāv Biedrības un savu biedru intereses arī ārzemēs;
3.2.3. ​apliecina Filmu nozares radošo darbinieku​ , tai skaitā filmu mākslas pētnieku un zinātnieku profesionālo statusu un kvalifikāciju, izsniedz izziņas;
3.2.4.​ piedalās filmu nozares attīstības un stratēģijas veidošanā;
3.2.5​. veicina Latvijas filmu popularitāti un pazīstamību Latvijā un ārzemēs;
3.2.6.​ pārstāv filmu nozares izpildītāju mākslinieku blakustiesību intereses;
3.2.7.​ veido un uztur filmu nozares radošo darbinieku profesionālo reģistru;
3.2.8. finansiālo iespēju robežās veido sociālās palīdzības fondu, sniedz palīdzību saviem biedriem to interešu aizstāvībai;
3.2.9. gan pēc savas iniciatīvas, gan uz vienošanās pamata ar trešajām personām, īsteno dažādus ar kinematogrāfiju saistītus projektus, organizē publiskus un sabiedrību izglītojošus pasākumus;
3.2.10. savas kompetences jautājumos sniedz izziņas valsts, pašvaldību un citām iestādēm, organizācijām kā arī privātpersonām un informāciju par Latvijas filmu mākslas nozari Latvijas un ārvalstu interesentiem;
3.2.11. ​likumos paredzētajā kārtībā veic saimniecisko darbību.

4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšanas priekšnoteikumi

4.1. Par Biedrības biedru var kļūt pilngadīga fiziska persona, saskaņā ar šiem Statūtiem un Uzņemšanas nolikumu. Lēmumu par biedru uzņemšanu, aizklāti balsojot, pieņem valde. Galvenais vērtējuma kritērijs ir fiziskās personas radošās darbības profesionālais līmenis un rezultāti, kā arī nozīmīgs ieguldījums Latvijas kinematogrāfijas attīstībā.
4.2​ . Pretendenti iesniedz Biedrības valdei rakstisku iesniegumu ar lūgumu uzņemt Biedrībā, savu radošo darbu sarakstu un divu Biedrības biedru ieteikumus; ieteicējam jābūt ar vismaz piecu gadu LKS biedra stāžu. Biedrības valde izskata pretendenta iesniegumu tuvākajā sēdē un pieņem lēmumu ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Pretendenta darbības izvērtēšanai valde drīkst pieaicināt kompetentus ekspertus, kā arī pieprasīt pretendenta darbu skati.
4.3. ​Pretendentam un tā ieteicējiem ir tiesības piedalīties valdes sēdē, kurā tiek izskatīts pretendenta iesniegums, un tiesības saņemt vārdu sava viedokļa paušanai. Pretendenta vai ieteicēju neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdes motivēts lēmums rakstveidā tiek paziņots pretendentam nedēļas laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.
4.4. ​Valdes noraidošo lēmumu pretendents rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. Pretendenta iesnieguma izskatīšana tiek iekļauta biedru sapulces darba kārtībā, ja ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms tās pretendents organizē publisku sava radošā darba skati. Ja arī biedru sapulce noraida pretendenta iesniegumu, viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās no iepriekšējā iesnieguma iesniegšanas brīža.
4.6. ​Ja biedrs 3 mēnešu laikā no valdes lēmuma saņemšanas nav samaksājis iestāšanās maksu un biedra naudu, valde lēmumu par viņa uzņemšanu par biedru anulē.
4.7. ​Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstiski paziņojot par to valdei.
4.8.​ Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.8.1.​ biedrs nav maksājis biedra naudu 2 vai vairāk gadus;
4.8.2. ​biedrs nepilda biedru sapulces un valdes lēmumus;
4.8.3. ​biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4.8.4. ​biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
4.9. ​Biedrības biedram, par kura izslēgšanu tiek lemts valdes sēdē ir tiesības tajā piedalīties apelācijas iesniegšanai/uzturēšanai. ​Par biedra izslēgšanu, valde drīkst lemt neatkarīgi no biedra piedalīšanās valdes sēdē. Valde izslēgtajam biedram paziņo rakstiski savu lēmumu 5 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.

5. Biedrības biedra tiesības un pienākumi.

5.1.​ Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. ​piedalīties Biedrības pārvaldē, ​vēlēt un tikt ievēlētam Biedrības valdē un revīzijas komisijā; 5.1.2. ​saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem, ar padomdevēja tiesībām piedalīties valdes sēdēs; 5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
5.1.4.​ Biedrības ietvaros veidot apvienības, atbilstoši profesionālajām interesēm;
5.1.5. prasīt un saņemt jebkura veida palīdzību un izmantot visas Biedrības biedra priekšrocības; 5.1.6. ​saņemt darba profesionālu vērtējumu;
5.1.7. ​prasīt valdes līdzdalību, risinot konfliktus profesionālās ētikas jomā;
5.1.8.​ saņemt Biedrības biedra apliecību;
5.1.9.​ izstāties no Biedrības;
5.2. ​Biedrības biedra pienākumi ir:
5.2.1. ​veicināt Latvijas kinematogrāfijas atjaunošanu un attīstību;
5.2.2. ​ievērot Biedrības statūtus un regulāri maksāt biedra naudu;
5.2.3. piedalīties biedru sapulcēs, ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu, pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
5.2.4.​ saudzēt Biedrības mantu un ar savu rīcību neapkaunot Biedrības labo vārdu;
5.2.5. ​iesniegt Biedrībai datus radošo darbinieku profesionālajam reģistram, informāciju par datu izmaiņām un savu radošo darbību.
5.3. ​Biedrības biedrs var būt Latvijas, ārzemju, kā arī starptautisko radošo vai sabiedrisko organizāciju un apvienību biedrs, ja to mērķi nav pretrunā ar Biedrības statūtiem.
5.4. ​Biedrības darbinieki var nebūt Biedrības biedri, izņemot Biedrības priekšsēdi.
5.5. Biedrības darbinieka darba attiecības regulē Latvijas Republikas darba likumdošana, šie Statūti un valdes apstiprinātie nolikumi.

6. Biedrības biedru sapulce, tās sasaukšana un lēmumu pieņemšana

6.1​. Augstākās lēmējtiesības ir Biedrības biedru sapulcei.
6.2. Biedri var piedalīties biedru sapulcē personīgi vai ar rakstveidā pilnvarota Biedrības biedra starpniecību.
6.3. ​Kārtējo biedru sapulci reizi gadā sasauc valde, katram biedram to rakstiski paziņojot ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces noliktā datuma.
6.4. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā 50% biedru. Lēmumus biedru sapulcē pieņem ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu, bet grozījumus statūtos un lēmumu par Biedrības pašlikvidāciju – ja par to nobalso vairāk nekā 2/3 no klātesošajiem biedriem.
6.5. ​Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, triju nedēļu laikā tiek sasaukta ​atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga izlemt jebkuru jautājumu, neatkarīgi no klātesošo skaita, ar nosacījumu, ja tajā piedalās vismaz divi biedri.
6.6. Ārkārtas biedru sapulci sasauc valde pēc sava, priekšsēža, revīzijas komisijas vai arī pēc vienas desmitdaļas biedru ierosinājuma, norādot sasaukšanas iemeslu, viena mēneša laikā.
6.7. ​Biedru sapulce:
6.7.1. izskata būtiskākos Biedrības jautājumus, pieņem lēmumus, nosaka Biedrības darbības virzienus un apstiprina Biedrības statūtus;
6.7.2. ​izlemj balsošanas kārtību, reizi divos gados ievēl Biedrības priekšsēdi, valdi, divus valdes locekļu kandidātus un revīzijas komisiju. Ja biedru sapulce atzīst par nepieciešamu, var tikt ievēlētas arī citas komisijas;
6.7.3. noklausās un apspriež Biedrības valdes un revīzijas komisijas atskaites ziņojumus, novērtē Biedrības institūciju darbu;
6.7.4. ​apstiprina izmaiņas Biedrības statūtos;
6.7.5. ​izskata pretendentu apelācijas par valdes atteikumu uzņemt par Biedrības biedru, kā arī biedru apelācijas par izslēgšanu;
6.7.6.​ pieņem lēmumu par pašlikvidāciju.

7. Valde un priekšsēdis

7.1. Biedru sapulču starplaikā Biedrības darbu vada valde, kas tiek ievēlēta 9 locekļu sastāvā: Biedrības priekšsēdis un astoņi valdes locekļi. Valde ir tiesīga lemt, ja sēdē piedalās ne mazāk kā 2/3 valdes locekļu. Lēmums tiek pieņemts ar klātesošo valdes locekļu balsu vairākumu.
7.2. Valdes sēdes tiek sasauktas pēc priekšsēža vai 3 valdes locekļu ierosinājuma, bet ne retāk kā četras reizes gadā. Valdes sēdes ir atklātas. Konfidenciālu apsvērumu dēļ priekšsēdis var izziņot slēgtu sēdi.
7.3.​ Biedrības valde:
7.3.1. izskata un izlemj Biedrības darba un organizatoriskos jautājumus, izņemot tos, kas ir biedru sapulces kompetencē;
7.3.2. ​sasauc biedru sapulci, nosaka tās laiku, darba kārtību un paziņo to visiem Biedrības biedriem;
7.3.3. sasauc ārkārtas biedru sapulci pēc savas, revīzijas komisijas, vienas desmitdaļas Biedrības biedru vai arī pēc priekšsēža pieprasījuma;
7.3.4. ​aizklāti balsojot, uzņem Biedrībā jaunus biedrus;
7.3.5. ​aizklāti balsojot, izslēdz biedrus no Biedrības;
7.3.6. nosaka Biedrības biedru iestāšanās maksu un ikgadējās biedru maksas apjomu;
7.3.7. ​nosaka Biedrības darbinieku atalgojumu.
7.3.8. ​Biedrības valde ir tiesīga pieņemt lēmumus par Biedrības kustamā un nekustamā īpašuma iegūšanu un atsavināšanu un izmantošanu.
7.4. Ja valdes loceklis nepiedalās valdes darbā, gada laikā neapmeklē pusi no valdes sēdēm vai labprātīgi atsakās pildīt valdes locekļa pienākumus, viņa vietā stājas valdes locekļa kandidāts, kas vēlēšanās ieguvis lielāko balsu skaitu.
7.5. ​Valdes locekļa darbs var tikt apmaksāts.
7.6.​ Astoņi valdes locekļi pārstāv Biedrību kopīgi.
7.7. ​Biedrības priekšsēdis pārstāv Biedrību atsevišķi, bez īpaša pilnvarojuma, vienpersoniski tiesīgs pārstāvēt Biedrību attiecībās ar valsts institūcijām un citām organizācijām, uzņēmumiem, privātpersonām.
7.8. Biedrības priekšsēdis:
7.8.1. par savu darbu sniedz pārskatu biedru sapulcei un ir atbildīgs tai. Biedrības priekšsēdis ir Biedrības valdes loceklis un vienlaicīgi arī valdes priekšsēdis;
7.8.2​. ir atbildīgs par biedru sapulces un valdes lēmumu izpildi;
7.8.3. sasauc valdes sēdes, ierosina un sagatavo valdes sēdē apspriežamos jautājumus;
7.8.4. pieņem un atbrīvo no darba Biedrības biroja štata darbiniekus, organizē biroja darbu; 7.8.5. ​rīkojas ar Biedrības finanšu līdzekļiem;
7.8.6. Biedrības vārdā slēdz līgumus, izdod pilnvaras, kā arī paraksta jebkurus citus Biedrības dokumentus.
7.9. ​Biedrības priekšsēdis savas prombūtnes vai slimības laikā pilnvaro kādu no valdes locekļiem priekšsēža pienākumu veikšanai. Ārkārtas situācijās priekšsēža aizstājēju nozīmē valde.

8. Biedrības revīzijas komisija

8.1. Biedrības revīzijas komisiju ievēl biedru sapulce trīs locekļu sastāvā. Revīzijas komisija ir tiesīga iepazīties ar visiem Biedrības dokumentiem. Revīzijas komisija sasauc sēdes pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi gadā. Revīzijas komisija ir tiesīga lemt, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse tās locekļu. Lēmums tiek pieņemts ar klātesošo revīzijas komisijas locekļu vairākumu. 8.2. ​Revīzijas komisijā nevar ievēlēt Biedrības valdes locekļus.
8.3.​ Revīzijas komisija:
8.3.1. ​kontrolē biedru sapulču un valdes lēmumu izpildi;
8.3.2. veic Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli, pēc nepieciešamības ierosina biedru sapulces sasaukšanu. Veic mantas un finansu līdzekļu revīziju, ne retāk, kā reizi gadā.
8.3.3.​ dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
8.3.4. ​izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
8.3.5​ . sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
8.3.6. ​sagatavo ziņojumu un iesniedz to biedru sapulcei. Biedru sapulce apstiprina biedrības gada pārskatu tikai pēc revīzijas komisijas atzinuma saņemšanas.

9. Biedrības LKS tiesiskais statuss un finanšu līdzekļi

9.1. Biedrība ir Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtā dibināta un pastāvoša juridiska persona, kurai ir sava nošķirta manta, savs zīmogs un norēķinu konts. Biedrība rīkojas ar saviem līdzekļiem un mantu, veic finanšu darbības, slēdz līgumus, dibina uzņēmumus, kā arī veic citu saimniecisko darbību saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu, citiem Latvijas republikas normatīviem aktiem, šajos statūtos noteiktajiem darbības mērķiem un uzdevumiem. 9.2. ​Lai sasniegtu statūtos noteiktos mērķus, Biedrība ir tiesīga:
9.2.1. ​iegādāties kustamo un nekustamo īpašumu;
9.2.2.​ dibināt uzņēmējsabiedrības, iegādāties daļas vai akcijas uzņēmējsabiedrībās;
9.2.3. veikt saimniecisko darbību sakarā ar sava īpašuma uzturēšanu un izmantošanu, citu saimniecisko darbību, kā arī sniegt reklāmas pakalpojumus.
9.3. Biedrības finanšu līdzekļus veido:
9.3.1​. biedru​ ​ iestāšanās maksa un biedru nauda;
9.3.2. ​ieņēmumi no saimnieciskās darbības un projektu īstenošanas;
9.3.3.​ ziedojumi un dāvinājumi;
9.3.4. ​citi ieņēmumi, kas nav aizliegti ar Latvijas Republikas likumiem un normatīviem aktiem. 9.4. Biedrība iesaistās ziedojumu vākšanā un finansiāli atbalsta filmu veidošanu, kā arī citus ar kultūru un mākslu saistītus projektus, labdarību un kinematogrāfistu sociālās intereses.
9.5​ . Finansiālo iespēju robežās uz biedru sapulces lēmuma pamata Biedrība ir tiesīga izveidot sociālās palīdzības fondu, no kura līdzekļiem Biedrības biedriem tiek sniegta palīdzība sociālajos jautājumos. Gadījumā, ja tiek izveidots šāds fonds, vienlaikus ar lēmumu par tā izveidošanu biedru sapulce apstiprina Nolikumu par sociālās palīdzības fonda izmantošanu.
9.6. ​Saimnieciskās darbības rezultātā gūtie ienākumi ir izlietojami tikai statūtos paredzētiem mērķiem un tos nedrīkst sadalīt starp Biedrības biedriem un darbiniekiem.
9.7. ​Biedrība Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā maksā nodokļus, veic grāmatvedības un statistikas uzskaiti.
9.8. Katru gadu Biedrība Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā termiņā un kārtībā iesniedz pārskatu par iepriekšējā gada ienākumiem un izdevumiem. Ar šo pārskatu var iepazīties jebkurš Biedrības biedrs.
9.9. Par savām saistībām Biedrība atbild ar visu tās īpašumā esošo mantu, uz kuru saskaņā ar likumu var vērst piedziņu. Biedrības biedri ar savu mantu neatbild par Biedrības saistībām, tāpat kā Biedrība neatbild par savu biedru saistībām. Latvijas Republika neatbild par Biedrības saistībām. Ziedotāji par Biedrības saistībām neatbild. Biedrība par ziedotāju saistībām neatbild.

10.Biedrības darbības izbeigšana

10.1. ​Biedrības darbība tiek izbeigta gadījumos, ja biedru sapulcē tiek pieņemts lēmums par pašlikvidāciju vai ja Biedrības darbība tiek izbeigta tiesas ceļā saskaņā ar “Biedrību un nodibinājumu likuma” nosacījumiem.
10.2​. Biedrības likvidācija notiek Latvijas likumos noteiktā kārtībā.
10.3. Pēc likvidācijas procesa atlikušo naudu un mantu likvidācijas komisija nodod fiziskai vai juridiskai personai, kuru norādījusi Biedrības pēdējā biedru sapulce, Biedrības mērķu īstenošanai. Atlikušo naudu un mantu nevar sadalīt Biedrības biedriem un darbiniekiem.

Reinis Kalnaellis
Biedrības priekšsēdis
Statūti apstiprināti Biedrības „Latvijas Kinematogrāfistu savienība” biedru sapulcē 2013. gada 9. decembrī, Rīgā